Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opleiding die door het TVCollege wordt gegeven voor een ieder die wenst deel te nemen en die voldoet aan de toelatingscriteria.

1 Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijfdatum.
2 Toelating en selectie
TVCollege bepaalt welke studenten worden toegelaten. Door bericht van plaatsing komt de overeenkomst tot stand. Het collegegeld dient voor aanvang te zijn voldaan. Het staat TVCollege vrij een student van wie het collegegeld niet is voldaan, van opleiding uit te sluiten. Indien er zich voor de opleiding meer studenten aanmelden die aan de selectiecriteria voldoen dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en wordt de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende opleiding met dezelfde inhoud.
3 Beschikbaarheid
Bij de opzet van de opleiding is er vanuit gegaan dat de studenten de gehele opleiding aanwezig zullen zijn op de tijden dat het rooster aangeeft. Indien het rooster dit vereist, dient men ook 's avonds, 's nachts en in de weekends beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te kunnen verrichten. Omdat in de studie regelmatig met praktijkervaring wordt gewerkt dient men hier ook onder te verstaan het werken aan producties.
4 Kosten
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de student naar Hilversum en de verblijfkosten tijdens de opleiding komen geheel voor rekening van de student.
5 Annulering
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Tussen 4 en 2 weken voor de aanvangsdatum 50 procent van de kosten
- Binnen 2 weken voor de aanvangsdatum 100 procent van de kosten.
Annulering dient schriftelijk te geschieden. de datum van ontvangst bij TVCollege is daarbij bepalend. Ingeschreven studenten kunnen zich te allen tijde (voor aanvang) laten vervangen. Uiteraard geldt voor al onze aanmeldingen welke zijn geschied door middel van een schriftelijke overeenkomst dat de wettelijke bedenktijd van 7 dagen van toepassing is.
6 Overmacht
TVCollege behoudt het recht om de oorspronkelijke docent resp. trainer te vervangen. Indien de opleiding geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meerdere docenten of faciliteiten of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor de opleiding is gesteld, niet wordt gehaald, dan zullen zoveel mogelijk in overleg met de studenten een andere datum worden vastgesteld om de opleiding alsnog door te laten gaan. Indien een student als gevolg hiervan de opleiding of een deel hiervan niet kan volgen, zullen de door hem / haar of diens werkgever reeds betaald collegegeld proportioneel worden gerestitueerd na aftrek van de door TVCollege reeds gemaakte kosten, zonder enig recht van student of diens werkgever op verdere vergoedingen.
7 Studiemateriaal
Het tijdens de studie aan de studenten ter beschikking gestelde studiemateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van TVCollege worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de studie.
8 Werkstukken
De door de studenten tijdens de studie vervaardigde werkstukken worden eigendom van TVCollege. De student draagt zijn eventuele rechten van bedoelde werkstukken aan TVCollege om niet over.
9 Aansprakelijkheid
De docenten van TVCollege geven de opleiding en/of advies naar beste vermogen wat betreft kennis en inzicht. Mochten door of ten gevolgen van het uitvoeren van opleiding en/of advies toch op enigerlei wijze nadelige gevolgen optreden, dan is de aansprakelijkheid van TVCollege beperkt tot 50% van het voldane collegegeld.
10 Geheimhouding
Medewerkers van TVCollege en docenten verplichten zich, de informatie omtrent de activiteiten van de student c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de studie ontvangen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten, dat deze voorbehouden dient te blijven aan de student, diens bedrijf, niet aan derden ter kennis te brengen.
11 Rapportage
Door medewerkers van TVCollege wordt aan werkgevers desgewenst uitsluitend gerapporteerd over de vraag of de student voldaan heeft aan de eisen die er aan het eind van de studie werden gesteld en op het afgegeven diploma vermeld staan. Er wordt derhalve niet gerapporteerd over de gedragingen van studenten tijdens de studie. TVCollege geeft ook geen oordeel over geschiktheid van studenten voor een bepaalde functie indien de student hierom gevraagd heeft
12 Certificaat
Tijdens de opleiding vindt er regelmatig toetsing plaats d.m.v. opdrachten, proefwerken en/of tentamens. Wanneer er tenminste 80% van de lesonderdelen is gevolgd, en de toetsingen worden afgesloten met tenminste 60% van de te behalen score, alleen dan volgt uitreiking van een certificaat.


 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram
LinkedIn